Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Project Direct.

Dit is de website van: Project Direct
Ons vestigingsadres is: Parelgras 49A, 1687 WV Wognum

Ons inschrijvingsnummer van de KvK is: 37162846 te Alkmaar
Ons Btw-nummer is: NL1887.65.347.B01

1. Definities

1.1 Project Direct
In deze algemene voorwaarden wordt met Project Direct bedoeld: Project Direct media bureau, kantoorhoudende te Parelgras 49A, 1687 WV Wognum, handelend onder Kamer van Koophandelnummer kvk 37162846 t.n.v. Project Direct.

1.2 Opdrachtgever
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Project Direct verzoekt een offerte of factuur uit te brengen en/of een Overeenkomst met Project Direct aangaat en/of adhoc opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product of dienst.

1.3 Product(en)
In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“product of dienst”) verstaan: alle door Project Direct voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers, brochures, (ontwerp)schetsen, internetsites, banners, campagnevoorstellen en andere materialen of (digitale) bestanden.

1.4 Opdracht(bevestiging) / overeenkomst
Elke wederzijdse acceptatie, aanbetaling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of diensten van Project Direct.

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Project Direct. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Project Direct niet bindend en de opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat eventuele door hem gebruikte algemene voorwaarden in de relatie met Project Direct buiten toepassing blijven.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Project Direct gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Project Direct schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Project Direct heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt alleen tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:
Een opdracht dient volledig te worden verstrekt aan Project Direct per e-mail, telefonisch of per reguliere post, tenzij anders overeengekomen. Er dient een aanbetalingfactuur van 50% te zijn voldaan op de rekening van Project Direct. Vanaf datum opdracht zal Project Direct starten met de uitvoering van het overeengekomene.

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. Bij het geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever annuleren van een opdracht zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen, is opdrachtgever jegens Project Direct verplicht tot betaling van 75% percentage van het totaalbedrag der door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door Project Direct gemaakte kosten,alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving.

De hoogte van dit percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt bij jaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 50%, in het tweede kwartaal 60% en in het derde kwartaal 80%. Bij halfjaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode bedraagt het percentage 60%. Bij driemaand-contracten en tijdens het laatste kwartaal van jaar- en halfjaarcontracten is annuleren niet mogelijk. Project Direct is niet gerechtigd meer opdrachten in rekening te brengen dan het aantal zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen.

6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Uitvoeren Overeenkomst
Project Direct zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Project Direct Opdrachtgever op de hoogte houden van de voort- gang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Werkzaamheden door derden
Indien en voor zover dit naar inzicht van Project Direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Project Direct het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Project Direct hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

6.3 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Project Direct aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Project Direct worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Project Direct zijn verstrekt, heeft Project Direct het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
(waaronder drukkerijen, exploitanten en uitgevers)
Indien Project Direct op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Project Direct namens Opdrachtgever offertes aanvragen en in overleg wijzigen.

6.5 Goedkeuring tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Project Direct de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Project Direct dient Opdrachtgever zijn goedkeuring telefonisch, schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

6.7 Termijn van levering
Een door Project Direct opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. In ieder geval zal voor deadline van de leverancier het overeengekomen werk aangeleverd worden, mits Project Direct hierin niet gehinderd wordt door eerdere passages uit artikel 6 of andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

6.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Project Direct is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Project Direct zal de naar haar oordeel beste oplossing kiezen en de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

8. Prijzen

Alle op de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Project Direct heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk een (1) maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Project Direct behoudt altijd het recht om extra gemaakte kosten die niet op de overeengekomen offerte of factuur door te berekenen in de (eind)factuur. Deze extra gemaakte kosten kunnen bestaan uit:

– Aangeschafte software en plugins.
– Aangeschafte (WordPress) thema’s.
– Aangeschafte Stockfoto’s.
– Hosting en domeinnamen.
– Extra aanpassingen aan het eindproduct.
– Extra gemaakte uren aan het eindproduct die niet zijn begroot.
– Reiskosten.
– Overige gemaakte kosten ten behoeve van de afronding van het project.

Inden de Opdrachtgever bezwaar maakt is Project Direct niet verplicht hier een schriftelijke verklaring in te verstrekken.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betalingsverplichting
Betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Project Direct worden, tenzij anders overeengekomen.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. Project Direct stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur, per post of per e-mail, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en zulks zonder aftrek of compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam dan ook. Project Direct is niet verplicht opdrachtgever opmerkzaam te maken op het vervallen van een factuur. De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

Degene, die de opdrachtbevestiging namens opdrachtgever heeft ondertekend of betaald, is tezamen met opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk tegenover Project Direct voor nakoming van de betalingsverplichtingen jegens Project Direct uit hoofde van de opdracht. Bij niet (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

De buitenrechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting) van het totaal verschuldigde met een minimum van € 200,00, terwijl opdrachtgever voorts een rente verschuldigd is van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal worden gerekend, vanaf factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening.

(Deel) betalingen, die opdrachtgever verricht, worden eerst, conform artikel 6:44 BW, in mindering gebracht op het bedrag der rente en kosten. Na integrale betaling van rente en kosten worden verder betalingen in mindering op de hoofdsom(men) gebracht. Project Direct heeft tegen de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten, het recht:
Verdere uitvoering van de opdracht op te schorten;
Onmiddellijke betaling van de openstaande facturen, eventueel vermeerderd met nog niet gefactureerde kosten en voorschotten te eisen;
De opdracht(en) voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daar voor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Project Direct op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der order(s).

Project Direct is gerechtigd om voor het aangaan van de opdracht of gedeelte daarvan, voldoende zekerheid te verlangen voor betaling en uitvoering van de opdracht. Indien die zekerheden niet kunnen worden verstrekt is Project Direct gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen heeft Project Direct het recht de opdrachtbevestiging, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, door eenvoudige mededeling aan opdrachtgever te annuleren zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien opdrachtgever het verschuldigde niet op bepaalde dag voldoet of een andere op hem rustende verplichting voortvloeiende uit de opdrachtbevestiging niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, onverminderd de rechten van Project Direct op verdere schadevergoeding.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, bij gebreke waarvan Project Direct zich het recht voorbehoudt de nakoming van haar prestatie op te schorten. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Dit alles tenzij anders overeengekomen.

9.2 Bezwaar
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn of de opdracht niet juist is uitgevoerd, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 dagen na de datum op de rekening aan Project Direct kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Project Direct een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 9.3 Deelfacturering Project Direct heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Project Direct.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Project Direct daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

Project Direct heeft ten alle tijde toestemming om de naam en het beeldmerk van de Opdrachtgever te vermelden op diens Portfolio of website die tot doel hebben nieuwe aquisities te verwerven voor de diensten en producten van Project Direct, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

10.3 Naamsvermelding
Project Direct is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen, mits dit Producten betreft in de categorieën drukwerk, periodieke uitgaven en/of internetsites. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Project Direct in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.4 Eigendom bij Project Direct
Het in het kader van de Opdracht door Project Direct tot stand gebrachte Product blijft eigendom van Project Direct, ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld. De door Project Direct geleverde en/of geplaatste Producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Project Direct, niet voor andere dan door haar overeengekomen en uitgekozen media en in opdracht van Project Direct gebruikt worden. Project Direct is exclusief rechthebbende op het auteursrecht van door of namens haar gemaakt werk.

11. Gebruik en licentie

11.1 Het gebruik
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Project Direct, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een nietoverdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Project Direct schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

11.2 Ruimer gebruik
Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Project Direct niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst ofwel bij vertrekken van de Opdracht is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Project Direct een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).

11.3 Wijzigingen
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Project Direct veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

11.4 Eigen promotie
Project Direct heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

11.5 Domeinnamen
Wanneer een opdrachtgever niet tijdig volgens de gestelde termijnen heeft betaald voor producten of diensten waaronder domeinnamen, hosting of licensies, is Project Direct gemachtigd deze per direct stop te zetten binnen een termijn van 7 dagen na de derde aanmaningsfactuur of na 6 kalenderweken.

Na dit termijn doet de Opdrachtgever automatisch afstand van het recht op deze diensten.  De daardoor beschikbare domeinnamen, hosting of licensies zal Project Direct stopzetten of ter beschikking stellen aan derden voor overname.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid
Project Direct is niet aansprakelijk voor:

a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;

d. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;

e. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Project Direct;

f. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Project Direct geleverde Product.

12.2 Beperking aansprakelijkheid Project Direct is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden (waaronder drukkerijen, hostingaanbieders, exploitanten en uitgevers), waar Project Direct weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

Project Direct kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Project Direct of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Project Direct.

De op de opdrachtbevestiging vermelde opdracht blijft in stand onverminderd wanneer de verschijning, uiterlijk van het gereserveerde medium wijzigt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Project Direct slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Project Direct voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Project Direct voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Project Direct.

Project Direct is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Project Direct mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Project Direct. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Project Direct als gevolg daarvan lijdt.

12.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Project Direct de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van

Project Direct door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

Opdrachtgever vrijwaard Project Direct van elke vorm van aansprakelijkheid in het aanbrengen van schade zoals hacken op diens website na een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat het project is opgeleverd. Opdrachtgever geeft Project Direct toestemming om kosten in rekening te brengen voor herstelwerkzaamheden.

12.4 Kopieën materialen
Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Project Direct niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

12.5 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Project Direct jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 12.4 en het door Project Direct geleverde Product.

13. Overdracht

van rechten en verplichtingen Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling.

Project Direct heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Project Direct niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Project Direct zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Project Direct kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Project Direct gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. Wijziging van de voorwaarden

Project Direct behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Project Direct en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.